Förvaltning / Hyres- och fastighetsjuridik

Bästsäljare
Fastighetspanträttens huvuddrag

Av: Jonny Flodin

En lärobok som behandlar fastighetspant och som i första hand tänkt att användas i kurser allmän fastighetsrätt. Boken tar upp jordabalkens bestämmelser om inteckning och inteckningsåtgärder bestämmelserna om pantsättning av fast egendom, rättsverkningar av pantsä...

Läs mer
Bok

140 kr

ABFF 04 General Conditions of Contract for Work ...

ABFF 04 General Conditions of Contract for Work in Property Management and Facility Management är den engelska versionen av ABFF 04. Den innehåller Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Innehållet är r...

Läs mer
Bok

708 kr

ABFF 15

ABFF 15 innehåller Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service. ABFF är utformad i syfte att inom ramen för ett kontraktsförhållande skapa en rimlig balans mellan parternas intressen. Bestämmelserna innehåller regler som utgår fr...

Läs mer
Bok

645 kr

ADM 06. Hjälpmedel för att upprätta beskrivning ...

ADM 06 är ett hjälpmedel för att upprätta beskrivningar för de administrativa arbetsuppgifterna i en förvaltningsentreprenad. Efter bearbetning av ADM 06 med strykningar och tillägg av text kan beskrivningen användas för att upphandla och träffa avtal om fastighet...

Läs mer
Bok

1 270 kr

Adm och gränsdragningslista 11. Hjälpmedel för u...

Adm 11 är ett hjälpmedel för att upprätta beskrivningar för administrativa arbetsuppgifter och gränsdragningar inom fastighetsförvaltning. Efter bearbetning av Adm 11 med strykningar och tillägg av text kan beskrivningen användas för att upphandla och träffa avtal...

Läs mer
Bok

2 021 kr

Beskrivning VT 04. Hjälpmedel för att upprätta b...

Beskrivning VT 04 syftar till att utgöra ett basdokument i avtal om verksamhetsanknutna stödtjänster eller vara hjälpmedel för att upphandla och avtala om sådana tjänster. Dokumentet innehåller råd om hur man kan formulera sina krav på de verksamhetsanknutna tjäns...

Läs mer
Bok

1 356 kr

Aff Definitions 04

Detta är den engelska versionen av Aff-definitioner 04, Aff Definitions 04. Dokumentet innehåller definitioner av ett åttiotal termer som är av stor vikt vid upphandling av förvaltningsentreprenader och verksamhetsanknutna tjänster. I denna version finns även ett ...

Läs mer
Bok

736 kr

Aff Drift och skötsel av fastigheter

"Aff Drift och skötsel av fastigheter" är en mall för upprättande av anbudsförfrågan och kontrakt för mindre driftentreprenader (med årsarvode lägre än två till tre basbelopp) i fastigheter. Mallen innehåller förlagor för att göra en anbudsförfrågan, ett anbudsfor...

Läs mer
Bok

1 420 kr

Energioptimering 10. Hjälpmedel för upprättande ...

”Energioptimering 10” är ett hjälpmedel för upprättande av förfrågningsunderlag för tekniska installationer avseende tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll och energioptimering. Mallen innehåller utdrag av Vägledning och upphandlingsföreskrifter 10, SF 06, Adm...

Läs mer
Bok

3 332 kr

Gränsdragningslista 06. Hjälpmedel för att upprä...

Gränsdragningslista 06 är ett hjälpmedel dels för att bestämma en förvaltningsentreprenads omfattning i avseende på arbetsuppgifter och materialanskaffning dels för att bestämma vilka arbetsuppgifter och materialkostnader som ska ingå i entreprenörens fasta arvode...

Läs mer
Bok

1 270 kr